Klip af Ry's historie

Klip af Ry's historie

100 års dagbog

Skrevet som elevopgave
af Arne Kjær Jørgensen

1869 Det bestemmes, at jernbanen fra Skanderborg til Silkeborg skal gå gennem Siim Hede - det nuværende Ry, og ikke som først planlagt gennem træskobyen Rye.
1879 Søren Sørensen fra Svejstrup bygger en købmandshandel og en kro lige over for Rye Mølle.
1871 Den 2. maj bliver jernbanen åbnet, og det bestemmes, at »byen« skal hedde Ry Station.
1881 På van Dours vandmølle opgives kornmølleriet til fordel for træsliberi, der er et led i papirfremstilling.
Ud ad vejen imod Siim bygges en vindmølle.
1884 Bønderne bygger mejeriet »Marskendal«, der er opkaldt efter en af slugterne i Fiirgårde-skovene.
Ry Station har nu 10 huse.
1886 Lærer Grant bygger en privat skole, fordi der er for langt til Siim og Fiirgårde.
1887 Dover-Venge kommune opretter Fiirgårde Børnehjem.
1892 Digteren C. Hostrups søn og seminarieforstander P. Bojsens datter bliver gift, og de bygger Ry Højskole. Allerede da havde der meldt sig 35 karle til vinterskolen.
En læge er kommet til byen. Det er Kristian Isager.
1893 Ry Land-centralstation er oprettet med direkte linie til Skanderborg og endestationer i Fiirgårde og på Himmelbjerget.
1894 Den 22. februar brændte kroen; men det lykkedes byens borgere ved en heltemodig dåd at redde hele byens lager af øl og brændevin.
Der har været mange indmeldinger i byens nye afholdsforening.
1895 Byen vokser, og den har fået en Borger- og Håndværkerforening. Den har også fået en gymnastikforening.
1897 Ved Himmelbjerget bliver der oprettet et børnehjem, Himmelbjerggården, af den landskendte børnepædagog Budde.
Van Deurs vandmølle udvides med en træskofabrik på Smørholmen.
1899 Træindustriens arbejdere danner en fagforening.
1900 Ry får sin første mand i sognerådet. Byen har nu 99 huse og 596 indbyggere.
De store markeder, der indtil nu blev afholdt i Rye, skal nu afholdes i Ry.
Højskolen udvides med et tårn, der er indrettet til elevværelser.

1901 Kommunen har for 11.000 kr. købt privatskolen. Der indføres hverdagsundervisning, selvom mødrene protesterede. De hævdede, at det ville blive en byrde at skulle vaske og klæde børnene pænt på hver dag.
Ry Land-centralstation har 11 abonnenter.
1903 Den 24. juni har førstelærer P. K. Fjeldsted været på kursus i boldspil. Han har bragt den første fodbold med hjem, og han stifter Ry Boldklub.
Minister Alberti kaster glans over indvielsen af kvindesanatoriet for tuberkuloseramte. Dr. med. Kristian Isager er ansat som overlæge.
Wilhelm Kyhn dør. I de sidste 30 år har han boet hvert efterår på et hotelværelse på kroen.
1905 Dansk Kvinde Samfund stifter afdeling i Ry. I. C. Christensen har lovet statstilskud, hvis man selv kan skaffe grund og 2000 kr.
1906 Ry skal nu have gadenavne. Man begynder med Skanderborgvej, Møllevej, Klostervej og Enghavevej.
Man har samlet 3000 kr. til kirken og gdr. A. Andersen, Lynghoved, har skænket grunden.
1908 Den 25. oktober finder den første begravelse sted på kirkegården. Den 7. december var der rejsegilde på kirken.
1909 Kirken blev indviet den 31. september. Den har i alt - med inventar og anlæg af kirkegård - kostet 24.704 kr. Der er bevilget 18.500 kr. på finansloven. Altertavlen er malet af Poul Steffensen, Ry.
1910 Ry har nu 800 indbyggere. Skolen udvides; der er nu 185 elever og ingen gymnastiksal.
Den 28. august rejser nogle Ry-borgere på Lynghoved et relief af kunstmaleren Wilhelm Kyhn.
1911 Dette år kørte den første automobil gennem Ry.
En bemandet luftballon drev en aften over byen.
1912 Ry Sparekasse oprettes.
1913 på Søkildevej bygges et plejehjem for patienter, der har lidt af tuberkulose.
1914 Savmøllen på Knudsvej er nedbrændt.
1915 Ry får nu både et elektricitetsværk på Møllevej og en brugsforening på Klostervej.
1917 Man flytter træskofabrikken om på Siimtoften. Det nystiftede Aktieselskab Ry Mølles Fabrikker. Det er meningen, at de vil drive træskofabrik, imprægneringsanstalt, træuldsfabrik, savværk og meget andet.
Dansk Arbejdsmandsforbund har stiftet en afdeling i Ry.
1918 Endelig har kirken fået et kapel, hvilket var på høje tid. Den spanske syge hærger byen, og en kiste med et barne-lig har måttet stå udenfor kirken i flere dage inden begravelsen.
1919 På dette tidspunkt ser det ud til, at Ry skal blive skolernes by. På Klostervej har Karl Skafte oprettet en Husholdningsskole for unge piger.
1922 Ry har fået sit eget vandværk, og bådfører Willumsen sejler nu regelmæssigt mellem Ry og Himmelbjerget med turistbådene »Turisten« og »Viking«.
Træskofabrikation på A/S Ry Mølles Fabrikker er nu oppe på 110.000 par årligt.
1923 Der er nu 73 abonnenter under Ry Telefoncentral.
1925 På A/S Ry Mølles Fabrikker fremstilles der nu ikke træsko mere, men staver til smørdritler.
Arkitekt Ginnerup har tegnet det nye missionshus, der bygges ved Firkanten.
1928 Der er god gang i fodboldspillet. Nu har Ry Boldklub for 7. gang i træk hjemført kredsmesterskabet i A-rækken for ungdomsspillere.
1929 Lige neden for kirken har kommunen bygget et alderdomshjem med plads til 12 gamle. Bygningen kostede 29.731 kr.
1930 Ry Museum flyttes til Svejbæk, hvilket er et tab for Ry.

1932 Teknisk Skole får sin egen bygning i det nedlagte elektricitetsværk på Møllevej.
1935 Der er planer om at anlægge et nyt stadionanlæg til afløsning af fodboldbanen ved skolen.
1936 Ved nordenden af Knudsø bygger pastor Ernst Wienberg fra Tulstrup et vandrerhjem.
På Ry Mølle indretter direktør Faber en moderne konfektionsfabrik.
1937 Mejeriet »Marskendal« flyttes til Ry.
Man taler om at nedlægge skolerne i Fiirgårde og Boes for at centralisere skolegangen i Ry.
1939 De gamles Hjem udvides med to sidefløje, så der nu er plads til 26 gamle. Kommunen har fået den ene sidefløj til administrationsbygning.
1940 På grund af krigen er turistbesøget mindre end det plejer.
2. december. Den første luftalarm lyder over byen; men i stedet for at søge beskyttelse stormede folk ud på gaden.
Der blev kun bygget ét hus dette år.

1941 11. juni. Ry og Omegns Landboforening stiftes, og man vil bl.a. holde dyrskuer i Ry st.
26. juni. Håndværkerforeningen køber Turisthotellet for 65.000 kr. Det skal nu kaldes »Hotel Gudenå«.
1943 22. august. Ved frivillig arbejdskraft er det lykkedes at indvi den nye stadion.
1. oktober. Ifølge grosserer T. M. Skyttes testamente er hans villa, »Sofienlund«, indrettet til rekreationshjem. Der er plads til 10 damer.
1944 1. juni. Der skal anlægges 3 betonbunkers i Ry.
30. september. Til opretholdelse af ro og orden i byen er der oprettet et vagtkorps af byens borgere.
1945 1. januar. Højskolen er igen besat af tyskerne.
14. maj. Tyskerne forlader Ry Højskole.
16. maj. De første engelske soldater kommer på besøg i byen.
26. maj. Den sidste tyske soldat forlader byen, men der er stadig 424 flygtninge på Ry Folkeskole, Husholdningsskolen, Ryhave og Missionshuset. Det er meningen, at alle flygtninge skal samles på flyvepladsen i Gl. Rye, hvor der er oprettet en flygtningelejr.
1946 26. oktober. På marken overfor bakken mod Skanderborg har man fundet rester af en oldtidsby fra romersk jernalder 0-200 e.Kr.
Ved den store byfest i anledning af Ry's 75 års jubilæum var der 4000 betalende tilskuere - næsten lige så mange som der bor i hele kommunen - til ringridningen. Det historiske optog gennem byen vakte også stor interesse.
1947 30. maj. Et midlertidigt posthus er indrettet i en bank på torvet.
25. juni. Ry Roklub siftes.
Der er over 10.000 flygtninge i Gl. Rye-lejren.
1950 På Skanderborgvej har Ry Møbler A/S påbegyndt produktionen af møbler tegnet af Hans Jørgen Wegner.
1951 Planerne om et fjernvarmeanlæg må opgives, da det vil blive for dyrt.
1. august. Boes skole nedlægges.
1953 24. februar. Det danske spejderkorps har indviet en træningslejr i Gl. Rye. Lejren hedder »Ryekol«.
1954 Ry Folke- og Realskole har nu 304 elever.
8. juni. På grund af »skovsvinenes« ødelæggelser lukker ingeniør Gunnar Larsen Højkol.
4. juli. Ry Højskole bliver selvejende institution.
1955 Ry Fritidsklub åbner i kælderlokalerne under biblioteket.
1956 19. oktober. Asbjørn Mandøe bliver forstander på højskolen i stedet for Johannes Terkelsen.
1959 På Randersvej åbner en ny restaurant, »Heta«.
25. juni. Ved Knudhule badestrand var der ikke mindre end 2500 badegæster.
Kirken holder 50 års jubilæum.
Ry har haft sit hidtil største turistbesøg dette år.
1960 10. marts. Teknisk Skole nedlægges.
Der er over 2000 indbyggere i Ry.

1961 1. august. Bjedstrup Skoles 6. og 7. årgang overføres til Ry Folke- og Realskole.
Der kommer blinklys og automatbomme ved jernbaneoverskæringen.
13. oktober. Indvielse af Andelsbankens nye bygning.
1966 1. april. Dover, Alling-Tulstrup og Gl. Rye kommuner sammenkobles til Ry storkommune med 5663 indbyggere.
Ry Telefoncentral automatiseres. Der bliver 555 abonnenter i den nye central.
16. juni. Johannes Terkelsen udgiver igen en bog, denne gang: »Gæst i Israel«.
1967 Der graves store kloakrør ned i Skanderborgvej. De gamle rør, der har ligget siden 1913, er helt møre.
Det nye rensningsanlæg tages i brug.
1968 De nye træningsbaner ved Ry Hallen tages i brug.
Det samme gælder for administrationsbygningen.
1969 Ry Hallen tages i brug.

 

Ry Kirke - indviet 31. september 1909. Pris i alt: 24.704 kr.

| Svar

Nyeste kommentarer